Algemene voorwaarden van Keurmijnboot.nl, hierna afgekort als KMB.

Artikel 1 – DEFINITIES

1.1 De expertise: een onderzoek naar de technische en/of constructieve staat van het vaartuig of object en de daarbij behorende onderdelen en uitrustingsstukken.

1.2 De deelexpertise: een onderzoek naar de technische en/of constructieve staat van in de opdracht genoemde specifieke onderdelen van het vaartuig of object.

1.3 De opdracht: de expertise, deelexpertise, taxatie, advies, contra-expertise, arbitrage, mediation welke KMB voor opdrachtgever verricht.

1.4 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die schriftelijk de opdrachtbevestiging van KMB heeft aanvaard .

1.5 De expert: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, zijnde, of handelend namens, KMB, wiens werkzaamheden bestaan uit het verrichten van onderzoek naar de (technische) staat waarin een vaartuig of een object zich tijdens zijn onderzoek bevindt.

1.6 Het eindrapport: de schriftelijke vastlegging van de bevindingen van de expert naar aanleiding van zijn, in opdracht van de opdrachtgever, uitgevoerde onderzoek.

1.7 Consultancy opdracht: Een advies opdracht of een uit te voeren doelstelling waarvan de opdrachtduur, de vergoedingen, reis- en verblijfkosten en overige verplichtingen van de opdrachtgever én die van de opdrachtnemer schriftelijk worden vastgelegd.

1.8 Mediator, conflictbemiddelaar, arbiter, onderhandelaar; de persoon die in opdracht van opdrachtgever of partijen bemiddelt tussen partijen.

1.9 Met Partijen wordt bedoeld: de partijen die een onderling geschil hebben en dat geschil met mediation, bemiddeling, intervisie of anderszins, door KMB wensen op te lossen

1.10 Keurmijnboot.nl,(in deze voorwaarden benoemd als KMB): de onderneming, gedreven in de vorm van een eenmanszaak die in de contractuele relatie met de opdrachtgever als opdrachtnemer heeft te gelden en de overeengekomen werkzaamheden uitvoert. De werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen KMB en opdrachtgever(s), waarop KMB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met KMB, waarbij derden betrokken worden.

2.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KMB ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan en de door KMB opgemaakte rapporten en documentatie, geen rechten ontlenen.

2.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden, gehanteerd door KMB is op alle tussen KMB en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van toepassing, met uitsluiting van andere voorwaarden. In het geval deze voorwaarden zullen worden vervangen door een nieuwe versie, verklaart de opdrachtgever zich reeds nu voor alsdan akkoord met deze voorwaarden.

2.4 Met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of van een derde zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en KMB.

2.5 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van geschillen in de teksten die het gevolg van de bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst terug te vinden op de website van KMB.

Artikel 3 - DE OVEREENKOMST

3.1 Tenzij anders is overeengekomen beperkt de expertise zich tot de plaatsen en delen van het vaartuig of object, die redelijkerwijze toegankelijk zijn en tot de onderdelen en uitrustingsstukken die tijdens de expertise aanwezig zijn. De binnenzijde van tanks worden niet geïnspecteerd. Zeilen worden alleen gehesen en geïnspecteerd als deze zijn aangeslagen en de weersomstandigheden een zinvolle inspectie toelaten, of als deze op een daarvoor geschikte plaats zijn uitgelegd. De beoordeling van de snit van de zeilen is bij de standaard aankoopexpertise uitgesloten. De waterdichtheid van (vlucht)luiken, patrijspoorten, ramen, teakdekken en gemonteerd beslag wordt niet getest. Verder worden alleen onderdelen en uitrustingen geïnspecteerd die op het moment van de keuring aanwezig zijn. Tegen een aanvullende vergoeding kan de expertise, indien gewenst, worden uitgebreid met een destructief onderzoek en/of proefvaart.

3.2 De opdracht en alle aanvullende overeenkomsten daarop, dienen, schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.

3.3 De opdracht houdt in ieder geval in: - de aard, de inhoud en de omvang van de door de expert te verrichten werkzaamheden; - de wijze waarop het tarief en de vergoeding van de expert wordt bepaald; het tijdbestek waarbinnen de opdracht van de expert wordt verricht.

3.4 Keuringen van motoren en voortstuwingsinstallaties omvatten geen inwendige inspecties. Motoren en voortstuwingsinstallaties worden niet (gedeeltelijk) gedemonteerd.

3.5 Voor deelexpertise geldt dat alleen dat specifieke onderdeel, gebied of installatie van het vaartuig of object wordt beoordeeld, waarvoor opdracht is gegeven. In het voorkomend geval zal KMB, direct in het oog springende onderwerpen, die niet begrepen zijn in de betreffende deelkeuring, vrijblijvend signaleren. Omdat dit buiten de opdracht van de deelkeuring valt, worden deze aanvullende opmerkingen uitsluitend gezien als extra service, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventueel aanwezige gebreken, die buiten de specifieke deelopdracht vallen en waaraan in het kader van de opdracht geen aandacht aan is besteed, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.6 De expert heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk dan wel de werkopdracht of voortvloeien uit vertraging of onderbrekingen in zijn werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van niet aan de expert toe te rekenen oorzaken. Deze kosten zal de expert direct melden aan zijn opdrachtgever.

3.7 Indien en voor zover de expert dat noodzakelijk acht voor een deugdelijke uitvoering van het onderzoek, kan hij zich door een of meer deskundigen laten bijstaan.

3.8 De deskundigen zullen door de expert, slechts na overleg en met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, worden aangewezen. De kosten van de deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.9 Indien deskundigen worden aangewezen, dient de expert er voor zorg te dragen dat deze deskundigen de geheimhoudingsplicht als genoemd in artikel 4 lid 3 in acht te nemen. –

Artikel 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE EXPERT

4.1 De expert zal de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen, nauwkeurig, integer en volgens de regels van goed vakmanschap, uitvoeren. KMB heeft een inspanningsverplichting zonder de verplichting om met de uitvoering van de werkzaamheden een gewenst resultaat te bereiken of te garanderen. Inschattingen van (reparatie)kosten worden naar beste weten en kunnen verstrekt maar geven geen garantie dat werkzaamheden of materialen ook voor de genoemde bedragen kunnen worden ingekocht.

4.2 De expert doet uiterlijk binnen 15 werkdagen na voltooiing van zijn expertise aan de opdrachtgever verslag van zijn bevindingen in de vorm van een schriftelijk eindrapport, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever zal de expert geen gegevens aan derden verstrekken.

4.4 De werkzaamheden van de expert eindigen met de indiening van zijn (eind)rapport.

4.5 De expert bewaart de gegevens die naar zijn oordeel, op de opdracht betrekking hebben, op een door hem te bepalen wijze.

Artikel 5 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPERT

5.1 De expert staat ervoor in, dat zijn onderzoek voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid. Indien de expert de eisen van de opdrachtgever niet reëel of haalbaar vatbaar acht, is hij verplicht de opdrachtgever hierop wijzen.

5.2 KMB is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van onduidelijkheid, onvolledigheid, onjuistheden et cetera, van de door KMB verleende diensten, adviezen en rapporten, behoudens opzet of grove schuld.

5.3 Onder alle omstandigheden is aansprakelijkheid uitgesloten wanneer, deze onduidelijkheden, onvolledigheden, onjuistheden et cetera, het gevolg zijn van oorzaken buiten de schuld of buiten het bereik van KMB, of vallend onder de standaard uitsluitingen zoals vermeld in de door KMB verstrekte rapporten.

5.4 KMB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de door de opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5.5 Bij deelexpertise is de aansprakelijkheid jegens KMB strikt beperkt tot datgene dat met dit opdrachtonderdeel te maken heeft.

5.6 KMB is niet aansprakelijk voor niet verrichte werkzaamheden of voor werkzaamheden die hij in het kader van de opdracht niet hoefde te verrichten.

5.7 De aansprakelijkheid van de expert jegens opdrachtgevers is beperkt tot maximaal het voor de betreffende opdracht verschuldigde honorarium.

5.8 De aansprakelijkheid van de expert is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.9 KMB is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van de opdracht ontstaat. Het vaartuig of object behoort op de dag van de keuring voldoende verzekerd te zijn. Ook voor schade die wordt veroorzaakt door derden zoals bij hijs-, opbok- en of transportwerkzaamheden is KMB niet aansprakelijk.

5.10 Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.11 Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar na de rapportdatum of de datum van het indienen van het advies bij de opdrachtgever waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

5.12 KMB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

5.13 Het door de expert opgemaakt expertise rapport is niet overdraagbaar aan derden en derden kunnen daar geen rechten aan ontlenen.

5.14 KMB zal bij de inschakeling of aanbeveling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder monteurs, experts, of andere beroepsbeoefenaren) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KMB is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.15 KMB keurt wat hij kan zien en is niet verantwoordelijk en of/aansprakelijk voor gebreken die voor, tijdens of na de keuring ontstaan dan wel verborgen blijven.

5.16 KMB is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor reparaties uitgevoerd voor, tijdens of na de keuring.

5.17 KMB is niet verantwoordelijk voor de door derde aangeleverde informatie van het te keuren object zoals bouwjaar, revisiedata en andere informatie omtrent het object.

5.18 KMB adviseert per definitie bij elk zeilschip dat de kiel elke 15 jaar losgehaald moet worden voor inspectie, tevens moet elke verstaging ouder dan 15 jaar per definitie vervangen worden. KMB is niet aansprakelijk indien er zich een defect voordoet in 1 of beide genoemde onderdelen onder geen enkele omstandigheid. Vervangen of niet vervangen, dit is niet te controleren op zicht.

Artikel 6 - OVERMACHT

6.1. Indien en voor zover de expert haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van overmacht, is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, verkeersfiles, defecten aan machines, apparatuur of installaties, ziekte of ongeval van de ingeschakelde expert of de onbereikbaarheid van het pleziervaartuig.

Artikel 7 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever verschaft KMB voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, alle beschikbare informatie over het vaartuig of onderwerp. Een vaartuig dient door de opdrachtgever te worden voorbereid en gereed gemaakt voor de keuring. De kosten van het voorbereiden en het gereed maken zijn voor de opdrachtgever evenals eventuele kraankosten en kosten van derde

7.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan worden uitgevoerd, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.

7.3 De opdrachtgever, indien eigenaar, is verplicht het te inspecteren vaartuig of object te doen verzekeren tegen alle risico's zoals gedekt door de Nederlandse Beurs casco polis of een gelijkwaardige polis . Algemene voorwaarden Keurmijnboot.nld 2017

7.4 De opdrachtgever is tegenover de expert aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en/of van de zijnen is veroorzaakt.

Artikel 8 - BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betalingen geschieden, ter keuze van de expert, contant of door overmaking op een door de expert aan te wijzen bank- of girorekening. KMB behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen een (aan)betaling van de opdrachtgever te verlangen voordat wordt gestart met de werkzaamheden.

8.2 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betalen.

8.3 Indien de uitvoering wordt vertraagd of uitgesteld op verzoek van de opdrachtgever, of doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is KMB gerechtigd een gedeeltelijke betaling van zijn honorarium te vorderen op het tijdstip waarop dit bij doorgang van de geplande werkzaamheden betaald had moeten worden.

8.4 Indien de opdrachtgever het factuur bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de expert gerechtigd om, vanaf de vervaldag, de wettelijke rente over het te betalen bedrag aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook alle buitengerechtelijke en alle gerechtelijke kosten die ontstaan bij de verdere vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden vastgesteld conform de geldende wettelijke regeling(en) ten tijde van de datum van de overeenkomst.

8.5 Opdrachten die langer duren dan één (1) maand worden tussentijds gefactureerd aan het eind van de gewerkte maand.

Artikel 9 – TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN

9.1 Op alle overeenkomsten tussen KMB en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die tussen KMB en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij KMB ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

Artikel 10 – KLACHTEN

10.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen redelijke tijd, uiterlijk 1 maand na de expertise ter kennis te worden gebracht van de expert.

10.2 Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

10.3 Klachten over facturen dienen (schriftelijk en) behoorlijk toegelicht te worden ingediend binnen tien werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. De gevolgen van niet tijdig melden komen voor risico en rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 - OPZEGGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 De opdrachtgever is tot 48 uur voor de te verrichten opdracht te allen tijde bevoegd om de overeenkomst op te zeggen onder vergoeding van de kosten die de expert tot dan toe heeft gemaakt. Bij opzegging binnen 48 uur voor de te verrichten opdracht is KMB tevens gerechtigd 50 procent van het overeengekomen honorarium voor de opdracht in rekening te brengen.

11.2 Indien één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

11.3 De expert is gerechtigd om zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen en de overeenkomst zonder terugwerkende kracht te ontbinden in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, er sprake is van schuldsanering, er beslag op het geheel of een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd dan wel in geval de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In bovengenoemde gevallen blijft de expert recht houden op vergoeding van zijn kosten, van de rente en van zijn eventuele schade.

Artikel 12 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

12.1Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden dienen door partijen gezamenlijk te worden geaccepteerd en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13 - WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

13.1De wijzigingen worden middels de gewone schriftelijke publicatiemogelijkheden, KMB website, KMB documentatie, kenbaar gemaakt.

Artikel 14 – MELDING VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN

14.1KMB kan in overleg met de opdrachtgever melding maken voor commerciële doeleinden van de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten. KMB zal ten aller tijde schriftelijk toestemming vragen aan de opdrachtgever met uitzondering van het gebruik van de tijdens de opdracht gemaakte foto's voor informatieve en commerciële doeleinden van algemene aard, waarbij de identiteit van de opdrachtgever of het object niet herkenbaar is.

Artikel 15- INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

15.1 Op alle adviezen, berekeningen, tekeningen, documenten, boeken, rapportages en alle andere verstrekte informatie die voor, gedurende en na de opdracht door KMB worden verstrekt, zijn intellectuele eigendomsrechten van toepassing. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van KMB of haar licentiegevers.

15.2 Uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KMB is de opdrachtgever gerechtigd deze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

whatsapp